முகப்பு

செய்தி

5S Certification Programme 2021

5S Certification Programme 2021

5S is the foundation of productivity. 5S is currently used as a robust tool in many corporate management. Just as a strong foundation is essential to keep a large building...

Video based Self-learning e-course on 'General Aspects of Energy Management and Audit'

Video based Self-learning e-course on 'General Aspects of Energy Management and Audit'

  This self-learning APO e-course focuses on general aspects of energy management and auditing and addresses the energy sustainability element of the UN SDGs and reduction in green house gases (GHG)...

நிகழ்வுகள்

தேசிய உற்பத்தித்திறன் செயலகத்திற்கு வரவேற்கிறோம்
தேசிய உற்பத்தித்திறன் செயலகத்தின் உத்தியோகப்பூர்வ இணையத்தளத்திற்கு அன்புடன் வரவேற்கிறோம்
தேசிய உற்பத்தித்திறன் செயலகத்திற்கு வரவேற்கிறோம்
தேசிய உற்பத்தித்திறன் செயலகத்தின் உத்தியோகப்பூர்வ இணையத்தளத்திற்கு அன்புடன் வரவேற்கிறோம்
தேசிய உற்பத்தித்திறன் செயலகத்திற்கு வரவேற்கிறோம்
தேசிய உற்பத்தித்திறன் செயலகத்தின் உத்தியோகப்பூர்வ இணையத்தளத்திற்கு அன்புடன் வரவேற்கிறோம்
தேசிய உற்பத்தித்திறன் செயலகத்திற்கு வரவேற்கிறோம்
தேசிய உற்பத்தித்திறன் செயலகத்தின் உத்தியோகப்பூர்வ இணையத்தளத்திற்கு அன்புடன் வரவேற்கிறோம்

செய்தி

5S Certification Programme 2021

5S Certification Programme 2021

5S is the foundation of productivity. 5S is currently used as a robust tool in many corporate management. Just as a strong foundation is essential to keep a large building...

Video based Self-learning e-course on 'General Aspects of Energy Management and Audit'

Video based Self-learning e-course on 'General Aspects of Energy Management and Audit'

  This self-learning APO e-course focuses on general aspects of energy management and auditing and addresses the energy sustainability element of the UN SDGs and reduction in green house gases (GHG)...

நிகழ்வுகள்