செய்தி

ඔබේ ආයතනයේ 5S ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍රමිතිය හා තිරසාරත්වය සඳහා 5S අභ්‍යන්තර විගණන කණ්ඩායම් පුහුණු කිරීමේ විශේෂ පුහුණු වැඩසටහනක්

ඔබේ ආයතනයේ 5S ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍රමිතිය හා තිරසාරත්වය සඳහා 5S අභ්‍යන්තර විගණන කණ්ඩායම් පුහුණු කිරීමේ විශේෂ පුහුණු වැඩසටහනක්

ඔබේ ආයතන තුළ ශත්තිමත් 5S විගණන කණ්ඩායම් නිර්මාණය කිරීමට අවශ්‍ය දැනුම හා නිපුණතාව ලබාදීම සඳහා 5S විගණනය පිළිබඳ න්‍යායාත්මක හා ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් ඇතුළත් 5S විගණක නිලධාරින් පුහුණු කිරීමේ තෙදිනක විශේෂ...

Calling applications for the post of Director (SLAS I) in Ministry of Labour and Foreign Employment (National Productivity Secretariat)

Calling applications for the post of Director (SLAS I) in Ministry of Labour and Foreign Employment (National Productivity Secretariat)

Applications are called from suitably qualified officers of Grade I of Sri Lanka Administrative Service for the post of Director (Grade I). Applicants must forward duly filled curriculum vitae in...

Development of Productivity Trainers (TOT Program) exclusively for the Middle Level Managers of the Public sector

Development of Productivity Trainers (TOT Program) exclusively for the Middle Level Managers of the Public sector

National Productivity Secretariat is organizing a Development of Productivity Trainers (TOT Program) exclusively for the Middle Level Managers of the Public sector. This Program aims to enhance the productivity knowledge...

ඔබේ ආයතනයටත් 5S සහතිකකරණ ප්‍රමිති සහතිකය ලබා ගැනීමේ මහගු අවස්ථාවක්...

ඔබේ ආයතනයටත් 5S සහතිකකරණ ප්‍රමිති සහතිකය ලබා ගැනීමේ මහගු අවස්ථාවක්...

ඔබේ ආයතනයටත් 5S සහතිකකරණ ප්‍රමිති සහතිකය ලබා ගැනීමේ මහගු අවස්ථාවක්... අදම අයදුම් කරන්න.. මෙම වටිනා අවස්ථාව මග නොහරින්න... 5S ප්‍රමිතිය පවත්වාගනිමින් ගුණාත්මක වැඩපරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම හරහා..   • භාණ්ඩ හා...

நிகழ்வுகள்

15
ஜூலை2023
தேசிய உற்பத்தித்திறன் செயலகத்திற்கு வரவேற்கிறோம்
தேசிய உற்பத்தித்திறன் செயலகத்தின் உத்தியோகப்பூர்வ இணையத்தளத்திற்கு அன்புடன் வரவேற்கிறோம்
தேசிய உற்பத்தித்திறன் செயலகத்திற்கு வரவேற்கிறோம்
தேசிய உற்பத்தித்திறன் செயலகத்தின் உத்தியோகப்பூர்வ இணையத்தளத்திற்கு அன்புடன் வரவேற்கிறோம்
தேசிய உற்பத்தித்திறன் செயலகத்திற்கு வரவேற்கிறோம்
தேசிய உற்பத்தித்திறன் செயலகத்தின் உத்தியோகப்பூர்வ இணையத்தளத்திற்கு அன்புடன் வரவேற்கிறோம்

செய்தி

ඔබේ ආයතනයේ 5S ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍රමිතිය හා තිරසාරත්වය සඳහා 5S අභ්‍යන්තර විගණන කණ්ඩායම් පුහුණු කිරීමේ විශේෂ පුහුණු වැඩසටහනක්

ඔබේ ආයතනයේ 5S ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍රමිතිය හා තිරසාරත්වය සඳහා 5S අභ්‍යන්තර විගණන කණ්ඩායම් පුහුණු කිරීමේ විශේෂ පුහුණු වැඩසටහනක්

ඔබේ ආයතන තුළ ශත්තිමත් 5S විගණන කණ්ඩායම් නිර්මාණය කිරීමට අවශ්‍ය දැනුම හා නිපුණතාව ලබාදීම සඳහා 5S විගණනය පිළිබඳ න්‍යායාත්මක හා ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් ඇතුළත් 5S විගණක නිලධාරින් පුහුණු කිරීමේ තෙදිනක විශේෂ...

Calling applications for the post of Director (SLAS I) in Ministry of Labour and Foreign Employment (National Productivity Secretariat)

Calling applications for the post of Director (SLAS I) in Ministry of Labour and Foreign Employment (National Productivity Secretariat)

Applications are called from suitably qualified officers of Grade I of Sri Lanka Administrative Service for the post of Director (Grade I). Applicants must forward duly filled curriculum vitae in...

Development of Productivity Trainers (TOT Program) exclusively for the Middle Level Managers of the Public sector

Development of Productivity Trainers (TOT Program) exclusively for the Middle Level Managers of the Public sector

National Productivity Secretariat is organizing a Development of Productivity Trainers (TOT Program) exclusively for the Middle Level Managers of the Public sector. This Program aims to enhance the productivity knowledge...

ඔබේ ආයතනයටත් 5S සහතිකකරණ ප්‍රමිති සහතිකය ලබා ගැනීමේ මහගු අවස්ථාවක්...

ඔබේ ආයතනයටත් 5S සහතිකකරණ ප්‍රමිති සහතිකය ලබා ගැනීමේ මහගු අවස්ථාවක්...

ඔබේ ආයතනයටත් 5S සහතිකකරණ ප්‍රමිති සහතිකය ලබා ගැනීමේ මහගු අවස්ථාවක්... අදම අයදුම් කරන්න.. මෙම වටිනා අවස්ථාව මග නොහරින්න... 5S ප්‍රමිතිය පවත්වාගනිමින් ගුණාත්මක වැඩපරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම හරහා..   • භාණ්ඩ හා...

நிகழ்வுகள்

15
ஜூலை2023