පුවත්

5S Auditors Training Program

5S Auditors Training Program

ඔබේ ආයතනයේ 5S ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍රමිතිය හා තිරසාරත්වය තහවුරු කිරීම...

National Productivity Symposium 2024 -Abstract Submission Deadline Extended

National Productivity Symposium 2024 -Abstract Submission Deadline Extended

National Productivity Secretariat is calling for papers for the symposium...

Free Webinar Environmental Productivity

Free Webinar Environmental Productivity

ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය විසින් “Environmental Productivity” පිළිබඳ නොමිලේ මාර්ගගත...

Glocal Fair 2024” kilinochchi District

Glocal Fair 2024” kilinochchi District

The program of “Glocal Fair 2024” kilinochchi District was held...

සිදුවීම්

ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය
ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලයේ නිල වෙබ් අඩවියට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු!
ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය
ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලයේ නිල වෙබ් අඩවියට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු!
ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය
ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලයේ නිල වෙබ් අඩවියට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු!

පුවත්

5S Auditors Training Program

5S Auditors Training Program

ඔබේ ආයතනයේ 5S ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍රමිතිය හා තිරසාරත්වය තහවුරු කිරීම...

National Productivity Symposium 2024 -Abstract Submission Deadline Extended

National Productivity Symposium 2024 -Abstract Submission Deadline Extended

National Productivity Secretariat is calling for papers for the symposium...

Free Webinar Environmental Productivity

Free Webinar Environmental Productivity

ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය විසින් “Environmental Productivity” පිළිබඳ නොමිලේ මාර්ගගත...

Glocal Fair 2024” kilinochchi District

Glocal Fair 2024” kilinochchi District

The program of “Glocal Fair 2024” kilinochchi District was held...

සිදුවීම්