පුවත්

GLOCAL FAIR 2024 නුවරඑළිය වැඩසටහන

GLOCAL FAIR 2024 නුවරඑළිය වැඩසටහන

කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශයේ මාර්ගෝපදේශනය යටතේ පවත්වනු ලබන GLOCAL...

ප්‍රජා ඵලදායිතා සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව - 2024

ප්‍රජා ඵලදායිතා සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව - 2024

ශ්‍රී ලාංකේය  ප්‍රජාව ඵලදායිතාවයෙන් සවිබල ගන්වමු ඵලදායී පුද්ගලයෙක්, පවුලක්, නිවසක්,...

OSCAR Shoe Industries (pvt) Ltd ආයතනය නිරීක්ෂණය

OSCAR Shoe Industries (pvt) Ltd ආයතනය නිරීක්ෂණය

“සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් ඵලදායිතාවයෙන් සවිබල ගැන්වීමේ වැඩසටහන” සඳහා...

Glocal Fair හම්බන්කතා‍ට වැඩසටහන

Glocal Fair හම්බන්කතා‍ට වැඩසටහන

කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශයේ මාර්ගෝපදේශනය යටතේ පවත්වනු ලබන GLOCAL...

සිදුවීම්

ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය
ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලයේ නිල වෙබ් අඩවියට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු!
ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය
ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලයේ නිල වෙබ් අඩවියට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු!
ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය
ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලයේ නිල වෙබ් අඩවියට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු!

පුවත්

GLOCAL FAIR 2024 නුවරඑළිය වැඩසටහන

GLOCAL FAIR 2024 නුවරඑළිය වැඩසටහන

කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශයේ මාර්ගෝපදේශනය යටතේ පවත්වනු ලබන GLOCAL...

ප්‍රජා ඵලදායිතා සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව - 2024

ප්‍රජා ඵලදායිතා සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව - 2024

ශ්‍රී ලාංකේය  ප්‍රජාව ඵලදායිතාවයෙන් සවිබල ගන්වමු ඵලදායී පුද්ගලයෙක්, පවුලක්, නිවසක්,...

OSCAR Shoe Industries (pvt) Ltd ආයතනය නිරීක්ෂණය

OSCAR Shoe Industries (pvt) Ltd ආයතනය නිරීක්ෂණය

“සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් ඵලදායිතාවයෙන් සවිබල ගැන්වීමේ වැඩසටහන” සඳහා...

Glocal Fair හම්බන්කතා‍ට වැඩසටහන

Glocal Fair හම්බන්කතා‍ට වැඩසටහන

කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශයේ මාර්ගෝපදේශනය යටතේ පවත්වනු ලබන GLOCAL...

සිදුවීම්