ප්‍රතිඵල

ඵලදායිතා ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව 2019 - ප්‍රතිඵල සටහන