ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය ගැන

නිපුණතා සංවර්ධන, රැකීරක්ෂා හා කම්කරු සබඳතා අමාත්‍යංශය යටතේ පිහිටුවා ඇති රාජ්‍ය ආයතනයක් වන ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය, ශ්‍රී ලංකාව තුළ ඵලදායිතාවය ප්‍රවර්ධනය කිරීමෙහි ලා කටයුතු කරයි.

පසුබිම

ශ්‍රී ලංකාව වර්ෂ 1966 දී ආසියානු ඵලදායිතා සංවිධානයේ නිත්‍ය සාමජිකත්වය ලබාගැනීමත් සමගම විවිධ වූ ඵලදායිතා උපාය මාර්ගික සැලසුම් රැසක් සමගින් ඵලදායිතා මග වෙත ඉතා සුපසන් අන්දමින් පිවිසුණි.

එම සැලසුම් සියල්ල මනා ලෙස සම්බන්ධීකරණය කරමින්, වර්ෂ 1997-2006 දක්වා වූ කාල පරාසය ඵලදායිතා දශකය ලෙස නාමකරණය කරමින්, දේශීය වශයෙන් අනන්‍ය වූ ඵලදායිමත් වූ සංස්කෘතියක් බිහිකිරීමේ පුරෝගාමී මෙහෙවර ඉටුකරනු ලැබුයේ ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය විසිනි.

2002 වසරේ දී රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික යන අංශ දෙක සඳහාම ජාතික ඵලදායිතා ප්‍රතිපත්තිය හඳුන්වා දෙමින් මෙම ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය කම්කරු අමාත්‍යාංශය යටතේ ස්ථාපනය කර රාජ්‍ය, පෞද්ගලික, පාසල් සහ ප්‍රජා යන අංශ හතර ඔස්සේ ඵලදායිතා ප්‍රවර්ධන දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන්, සම්මාන ප්‍රදානෝත්සව, තරඟාවලි, ආදර්ශ සමාගම් ගොඩනැඟීම, කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන් නඟා සිටුවීම ආදී වැඩසටහන් දීප ව්‍යාප්ත මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක කරන ලදී.

2010 වර්ෂයේ දී ඵලදායිතා ප්‍රවර්ධන අමාත්‍යාංශය වෙත ප්‍රතිස්ථාපනය කරන ලද ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය, වර්ෂ 2015 දී රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමණාකරණ අමාත්‍යාංශය යටතේ තම ඵලදායිතා විෂය පථය වඩාත් පුළුල් කරගන්නා ලදී.

ආසියානු ඵලදායිතා සංවිධානයේ ශ්‍රී ලාංකීය නියෝජිත ආයතනය ලෙස කටයුතු කරනු ලබ ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය විසින් එම සංවිධානය හා එක්ව ආසියා ෆැසිපික් කලාපයේ ඇති එහි අනෙකුත් සාමාජික රටවල් සමග ඒකාබද්ධව විවිධ වූ ඵලදායිතා ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි.

Vision

"To be the Centre of Excellence in Productivity"

Mission

"To enable Sri Lanka to face the International Competitiveness though Promotion of Productivity and contribute to the National Development and enhancing standard of life"

Functions of NPS

 • Conducting Productivity Promotion Programs
 • Conducting Productivity Training Programs
  • Productivity Diploma
  • Productivity Certificate courses
  • Short courses
 • Productivity Consultancy Services (Public & Private Sector)
 • Conducting Productivity Projects
  • Kaizen Projects
  • Community Development Projects
  • Knowledge Management Projects
  • GP Cell
  • Lean hospital Projects
 • International Relations (Conducting APO workshops, e-Learnings, TES programs)
 • Special Programs
  • 5S Certification Program
  • Sectorial Productivity Development Programs
  • ICT Programs
 • Media and Propaganda (Conducting Media Programs, Launching Publications)
 • Research & Development (Productivity Data book & Newsletters)
 • National Productivity Competition & Awards Ceremony