ජාතික ඵලදායිතා සම්මාන උළෙල 2020 ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ. අයදුම්පත් දැන් භාර ගැනේ.