සම්මාන 2020

 

Guidelines for Online Audit of National Productivity Awards 2020

 

 

Please use the download link to view and download the documents. 

 

  • Sinhala medium Instructions                                                      Download 
   • Attachment 1 for Public Sector                                           Download                         
   • Attachment 2 for School Sector                                          Download     
   • Attachment 3 for Manufacturing & Service Sector        Download 

 

 • Tamil medium Instructions                                                           Download 
  • Attachment 1 for Public Sector                                           Download                         
  • Attachment 2 for School Sector                                          Download     
  • Attachment 3 for Manufacturing & Service Sector        Download       

 

 • Camera positioning                                                                         Download
 • District coordinator emails                                                            Download