පුවත්

GLOCAL FAIR ගම්පහ වැඩසටහන

GLOCAL FAIR ගම්පහ වැඩසටහන

කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශයේ මාරගොපදේශ යටතේ පවත්වනු ලබන GLOCAL...

Development of Productivity Master Plan for Sri Lanka On APO WEB

Development of Productivity Master Plan for Sri Lanka On APO WEB

Asian Productivity Organization (APO) has shared the news on "Development...

National Productivity Master Plan for Sri Lanka

National Productivity Master Plan for Sri Lanka

With the leadership and guidance of the Ministry of Labour...

GLOCAL FAIR 2024 මාතලේ වැඩසටහන

GLOCAL FAIR 2024 මාතලේ වැඩසටහන

කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශයේ මාර්ගෝපදේශනය යටතේ පවත්වනු ලබන Glocal...

සිදුවීම්

ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය
ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලයේ නිල වෙබ් අඩවියට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු!
ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය
ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලයේ නිල වෙබ් අඩවියට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු!
ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය
ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලයේ නිල වෙබ් අඩවියට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු!

පුවත්

GLOCAL FAIR ගම්පහ වැඩසටහන

GLOCAL FAIR ගම්පහ වැඩසටහන

කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශයේ මාරගොපදේශ යටතේ පවත්වනු ලබන GLOCAL...

Development of Productivity Master Plan for Sri Lanka On APO WEB

Development of Productivity Master Plan for Sri Lanka On APO WEB

Asian Productivity Organization (APO) has shared the news on "Development...

National Productivity Master Plan for Sri Lanka

National Productivity Master Plan for Sri Lanka

With the leadership and guidance of the Ministry of Labour...

GLOCAL FAIR 2024 මාතලේ වැඩසටහන

GLOCAL FAIR 2024 මාතලේ වැඩසටහන

කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශයේ මාර්ගෝපදේශනය යටතේ පවත්වනු ලබන Glocal...

සිදුවීම්