தொடர்பு விபரங்கள்
பெயர் பதவி தொலைபேசி இலக்கம்
திரு. ஜீ.யூ.கே. அல்கேவத்த பணிப்பாளர் +94 112 186 026 (நீடிப்பு:202)
திருமதி. பீ.எஸ். கமகே மேலதிக பணிப்பாளர் (அபிவிருத்தி) +94 112 187 100‍ (நீடிப்பு:204)
திரு. ஜே.ஏ.டி. றொஷான் மேலதிக பணிப்பாளர் (தாபித்தல்) +94 112 865 907‍ (நீடிப்பு:203)
திரு. எம்.பீ.கே. விதானாராச்சி உதவிப் பணிப்பாளர் (அபிவிருத்தி) +94 112 186 028‍ (நீடிப்பு:206)
திருமதி. கே.ஏ.ஐ.ஈ. கொல்லுறே உதவிப் பணிப்பாளர் (அபிவிருத்தி) +94 112 186 027‍ (நீடிப்பு:205)
திருமதி. ஜே.எம்.எம்.டபிள்யு. ஜயசிங்க உதவிப் பணிப்பாளர் (அபிவிருத்தி) +94 112 186 029‍ (நீடிப்பு:303)
திருமதி. ஜீ.பி.ஜே. அபேசிறிவர்தன உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல் மற்றும் அபிவிருத்தி) +94 112 187 102‍ (நீடிப்பு:304)
திருமதி. பி.எம்.டி.எஸ்.கே. லியனகே உதவிப் பணிப்பாளர் (அபிவிருத்தி மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பம்) +94 112 187 099‍ (நீடிப்பு:216)
திரு. யூ.ஜீ.எல். மதுசங்க கணக்காளர் +94 112 187 101‍ (நீடிப்பு:305)
திருமதி. டபிள்யு.எம்.எச் என். ஏக்கநாயக்க நிர்வாக உத்தியோகத்தர் +94 112 187 105‍ (நீடிப்பு:207)
திருமதி. பி.டீ.டீ.எம். விக்கிரமசிங்க தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர் +94 112 187 105‍ (நீடிப்பு:209)
செல்வி. ஜி.பி.பி. குணதுங்க தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர் +94 112 187 105‍ (நீடிப்பு:209)