නම තනතුර දුරකථන අංකය විද්‍යුත් ලිපිනය
ජේ.ඩී. නිරංජ එස්. ජයකොඩි මයා අධ්‍යක්ෂ +94 112 186 026 (දිගුව:202) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඩී. ලසිතා ඩබ්ලිව්. දේවගේ මිය නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ +94 112 187 099‍ (දිගුව:216) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ආර්. එස්. හර්ෂණී පීරීස් මිය නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ +94 112 186 029‍ (දිගුව:206) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ටී.පී.ඒ. බෝපගමගේ මිය සහකාර අධ්‍යක්ෂ +94 112 186 031 (දිගුව:282) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඒ. එස්. එම්. දෙව්මිණි සිල්වා මෙනවිය සහකාර අධ්‍යක්ෂ +94 112 186 031 (දිගුව:208) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
අනූෂා රත්නායක මිය ගණකාධිකාරී +94 112 187 101 (දිගුව:205) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඩබ්. එම් .එච්. එන්. ඒකනායක මිය පරිපාලන නිලධාරී +94 112 187 105‍ (දිගුව:207) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ජී. පී. පී. ගුණතුංග මිය තොරතුරු තාක්ෂණ නිලධාරී  +94 112 186 031 (දිගුව:223) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.