රාජ්‍ය අංශයේ ඔබට මහඟු අවස්ථාවක්!
ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය විසින් රාජ්‍ය අංශය සඳහා වන උසස් සහතික පත්‍ර පාඨමාලාවක් රාජ්‍ය අංශයේ සේවයේ නියුතු නිලධාරීන් සඳහා නොමිලේ පැවැත්වීමට කටයුතු සූදානම් කර ඇත. APO manual on Public - Sector Productivity පාදක කරගනිමින් සැකසු මෙම පාඨමාලාව තුළින් රාජ්‍ය අංශයේ ඵලදායිතා වර්ධනය පිළිබඳ ඉතා ක්‍රමානුකූල හා පුළුල් දැනුමක් ලබාදීමට අපේක්ෂා කෙරේ. රු 30,000/= වටිනා මෙම පාඨමාලාව සඳහා රාජ්‍ය අංශයේ සේවයේ නියුතු ඔබට රුපියල් 4000/= ක ගාස්තුවක් ගෙවා ලියා පදිංචි විය හැකිය. සීමිත පිරිසක් පමණක් බඳවා ගන්නා බැවින් 2024 ජූලි 28 දිනට පෙර පහත සබැඳිය ඔස්සේ නොපමාව ලියාපදිංචි වන්න.

https://forms.gle/m8WNUq6tLMLpntVV7

පාඨමාලා අන්තර්ගතය

Module 01 -The Nature of the Public Sector and its Role in Improving Productivity
Module 02 -Performance Management
Module 03 -Measuring Public-Sector Productivity
Module 04 -Tools for Improving the Productivity of Public Sector Organizations
Module 05 -Developing a Productivity Improvement Plan
Module 06 -Collaboration for Performance Improvement
Module 07 -Citizen-Centered Services
Module 08 -E-government
Module 09 -Regulatory Reform
Module 10 -Leadership for Productivity Improvement
Module 11 -Change Management
( ඒකක 43 ක් යටතේ ආවරණය කෙරේ )

WhatsApp_Image_2024-07-01_at_10.23.38_AM.jpeg