කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්යාංශයේ මාර්ගෝපදේශනය යටතේ පවත්වනු ලබන GLOCAL FAIR - 2024 වැඩසටහන් මාලාවේ තවත් වැඩසටහනක් 2024-04-26 හා 2024-04-27 යන දෙදින පුරා රත්නපුර මුද්දුව ක්රීඩාංගනයේදි පැවැත් වේ. ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය විසින් සපයනු ලබන සේවාවන් පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම ප්රදර්ශන භූමියේ කුටි අංක 31 මගින් සිදුකරන ලදී.

Glocal_ratnapura.jpg