ලිපිනය:
10 වන මහල, සෙත්සිරිපාය දෙවන අදියර, බත්තරමුල්ල.
දුරකථනය:
(+94) 112 186 031
ෆැක්ස්:
(+94) 112 186 025
(අත්‍යාවශ්‍ය නොවේ)
Captcha plugin 2+ for Joomla from Outsource Online