செய்தி

Online Audit of National Productivity Awards 2020

Online Audit of National Productivity Awards 2020

  Guidelines for Online Audit of National Productivity Awards 2020   Watch video for a Trial Audit   Please use the download link to view and download the documents.  Sinhala...

Productivity Diploma Course 2021

Productivity Diploma Course 2021

Registrations are now open for the new batch. Follow the below link to register. The date of the commencement of the diploma will be informed via SMS or e-mail to...

Online Productivity Certificate Course for Service Sector 2020

Online Productivity Certificate Course for Service Sector 2020

An online Productivity Certificate Course organized by the Services & Training Division was held from 26th November to 11th December 2020. It covered the subject areas of Productivity & 5S...

Opening Ceremony of the Project "Application of GP Tools and Techniques in Printing Industry"

Opening Ceremony of the Project "Application of GP Tools and Techniques in Printing Industry"

Opening Ceremony of Asian Productivity Organization's Demonstration Company Project - Application of GP Tools and Techniques in Printing Industry was held on 11th of August 2020, at National Productivity Secretariat...

நிகழ்வுகள்

தேசிய உற்பத்தித்திறன் செயலகத்திற்கு வரவேற்கிறோம்
தேசிய உற்பத்தித்திறன் செயலகத்தின் உத்தியோகப்பூர்வ இணையத்தளத்திற்கு அன்புடன் வரவேற்கிறோம்
தேசிய உற்பத்தித்திறன் செயலகத்திற்கு வரவேற்கிறோம்
தேசிய உற்பத்தித்திறன் செயலகத்தின் உத்தியோகப்பூர்வ இணையத்தளத்திற்கு அன்புடன் வரவேற்கிறோம்
தேசிய உற்பத்தித்திறன் செயலகத்திற்கு வரவேற்கிறோம்
தேசிய உற்பத்தித்திறன் செயலகத்தின் உத்தியோகப்பூர்வ இணையத்தளத்திற்கு அன்புடன் வரவேற்கிறோம்
தேசிய உற்பத்தித்திறன் செயலகத்திற்கு வரவேற்கிறோம்
தேசிய உற்பத்தித்திறன் செயலகத்தின் உத்தியோகப்பூர்வ இணையத்தளத்திற்கு அன்புடன் வரவேற்கிறோம்

செய்தி

Online Audit of National Productivity Awards 2020

Online Audit of National Productivity Awards 2020

  Guidelines for Online Audit of National Productivity Awards 2020   Watch video for a Trial Audit   Please use the download link to view and download the documents.  Sinhala...

Productivity Diploma Course 2021

Productivity Diploma Course 2021

Registrations are now open for the new batch. Follow the below link to register. The date of the commencement of the diploma will be informed via SMS or e-mail to...

Online Productivity Certificate Course for Service Sector 2020

Online Productivity Certificate Course for Service Sector 2020

An online Productivity Certificate Course organized by the Services & Training Division was held from 26th November to 11th December 2020. It covered the subject areas of Productivity & 5S...

Opening Ceremony of the Project "Application of GP Tools and Techniques in Printing Industry"

Opening Ceremony of the Project "Application of GP Tools and Techniques in Printing Industry"

Opening Ceremony of Asian Productivity Organization's Demonstration Company Project - Application of GP Tools and Techniques in Printing Industry was held on 11th of August 2020, at National Productivity Secretariat...

நிகழ்வுகள்