செய்தி

Opening Ceremony of the Project "Application of GP Tools and Techniques in Printing Industry"

Opening Ceremony of the Project "Application of GP Tools and Techniques in Printing Industry"

Opening Ceremony of Asian Productivity Organization's Demonstration Company Project - Application of GP Tools and Techniques in Printing Industry was held on 11th of August 2020, at National Productivity Secretariat...

Registrations for “National Productivity Awards 2020” is closed.

Registrations for “National Productivity Awards 2020” is closed.

Registrations for “National Productivity Awards 2020” is closed now. Thank you for joining us to enhance national productivity. Hope you will join us next time!

நிகழ்வுகள்

தேசிய உற்பத்தித்திறன் செயலகத்திற்கு வரவேற்கிறோம்
தேசிய உற்பத்தித்திறன் செயலகத்தின் உத்தியோகப்பூர்வ இணையத்தளத்திற்கு அன்புடன் வரவேற்கிறோம்
தேசிய உற்பத்தித்திறன் செயலகத்திற்கு வரவேற்கிறோம்
தேசிய உற்பத்தித்திறன் செயலகத்தின் உத்தியோகப்பூர்வ இணையத்தளத்திற்கு அன்புடன் வரவேற்கிறோம்
தேசிய உற்பத்தித்திறன் செயலகத்திற்கு வரவேற்கிறோம்
தேசிய உற்பத்தித்திறன் செயலகத்தின் உத்தியோகப்பூர்வ இணையத்தளத்திற்கு அன்புடன் வரவேற்கிறோம்
தேசிய உற்பத்தித்திறன் செயலகத்திற்கு வரவேற்கிறோம்
தேசிய உற்பத்தித்திறன் செயலகத்தின் உத்தியோகப்பூர்வ இணையத்தளத்திற்கு அன்புடன் வரவேற்கிறோம்

செய்தி

Opening Ceremony of the Project "Application of GP Tools and Techniques in Printing Industry"

Opening Ceremony of the Project "Application of GP Tools and Techniques in Printing Industry"

Opening Ceremony of Asian Productivity Organization's Demonstration Company Project - Application of GP Tools and Techniques in Printing Industry was held on 11th of August 2020, at National Productivity Secretariat...

Registrations for “National Productivity Awards 2020” is closed.

Registrations for “National Productivity Awards 2020” is closed.

Registrations for “National Productivity Awards 2020” is closed now. Thank you for joining us to enhance national productivity. Hope you will join us next time!

நிகழ்வுகள்