පුවත්

ලංකා බැංකුවේ තංගල්ල ශාඛාවට 5S සහතිකපත්‍ර සුදුසුකම් ලැබේ
2020-02-19

ලංකා බැංකුවේ තංගල්ල ශාඛාවට 5S සහතිකපත්‍ර සුදුසුකම් ලැබේ

5S සහතිකකරණය සඳහා සුදුසුකම් ලැබූ ලංකා බැංකුවේ තංගල්ල ශාඛාව සඳහා...

සිදුවීම්

ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය
ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලයේ නිල වෙබ් අඩවියට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු!
ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය
ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලයේ නිල වෙබ් අඩවියට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු!
ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය
ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලයේ නිල වෙබ් අඩවියට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු!
ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය
ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලයේ නිල වෙබ් අඩවියට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු!

පුවත්

ලංකා බැංකුවේ තංගල්ල ශාඛාවට 5S සහතිකපත්‍ර සුදුසුකම් ලැබේ
2020-02-19

ලංකා බැංකුවේ තංගල්ල ශාඛාවට 5S සහතිකපත්‍ර සුදුසුකම් ලැබේ

5S සහතිකකරණය සඳහා සුදුසුකම් ලැබූ ලංකා බැංකුවේ තංගල්ල ශාඛාව සඳහා...

සිදුවීම්