පුවත්

ඵලදායිතා සම්මාන තරගාවලිය 2020 සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීමේ අවසාන දිනය අගෝස්තු 14 වන දා දක්වා දීර්ඝ කෙරේ
2020-03-19

ඵලදායිතා සම්මාන තරගාවලිය 2020 සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීමේ අවසාන දිනය අගෝස්තු 14 වන දා දක්වා දීර්ඝ කෙරේ

ඵලදායිතා සම්මාන තරගාවලිය 2020 සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීමේ අවසාන දිනය අගෝස්තු...

ඵලදායිතා සම්මාන 2020 වෙනුවෙන් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ පවත්වන ජංගම විද්‍යුත් ලියාපදිංචි කිරීමේ වැඩසටහන
2020-07-20

ඵලදායිතා සම්මාන 2020 වෙනුවෙන් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ පවත්වන ජංගම විද්‍යුත් ලියාපදිංචි කිරීමේ වැඩසටහන

ඵලදායිතා සම්මාන 2020 වෙනුවෙන් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ පවත්වන ජංගම විද්‍යුත්...

සිදුවීම්

ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය
ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලයේ නිල වෙබ් අඩවියට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු!
ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය
ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලයේ නිල වෙබ් අඩවියට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු!
ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය
ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලයේ නිල වෙබ් අඩවියට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු!
ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය
ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලයේ නිල වෙබ් අඩවියට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු!

පුවත්

ඵලදායිතා සම්මාන තරගාවලිය 2020 සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීමේ අවසාන දිනය අගෝස්තු 14 වන දා දක්වා දීර්ඝ කෙරේ
2020-03-19

ඵලදායිතා සම්මාන තරගාවලිය 2020 සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීමේ අවසාන දිනය අගෝස්තු 14 වන දා දක්වා දීර්ඝ කෙරේ

ඵලදායිතා සම්මාන තරගාවලිය 2020 සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීමේ අවසාන දිනය අගෝස්තු...

ඵලදායිතා සම්මාන 2020 වෙනුවෙන් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ පවත්වන ජංගම විද්‍යුත් ලියාපදිංචි කිරීමේ වැඩසටහන
2020-07-20

ඵලදායිතා සම්මාන 2020 වෙනුවෙන් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ පවත්වන ජංගම විද්‍යුත් ලියාපදිංචි කිරීමේ වැඩසටහන

ඵලදායිතා සම්මාන 2020 වෙනුවෙන් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ පවත්වන ජංගම විද්‍යුත්...

සිදුවීම්