පුවත්

ඵලදායිතා සම්මාන තරගාවලිය 2020 සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීමේ අවසාන දිනය ජූලි 24 වන දා දක්වා දීර්ඝ කෙරේ
2020-03-19

ඵලදායිතා සම්මාන තරගාවලිය 2020 සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීමේ අවසාන දිනය ජූලි 24 වන දා දක්වා දීර්ඝ කෙරේ

ඵලදායිතා සම්මාන තරගාවලිය 2020 සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීමේ අවසාන දිනය ජූලි...

ඵලදායිතා සම්මාන තරගාවලිය 2020 දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන්
2020-02-24

ඵලදායිතා සම්මාන තරගාවලිය 2020 දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන්

වැඩි විස්තර සඳහා පහත දිගුවට පිවිසෙන්න. ඵලදායිතා සම්මාන තරගාවලිය 2020...

සිදුවීම්

ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය
ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලයේ නිල වෙබ් අඩවියට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු!
ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය
ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලයේ නිල වෙබ් අඩවියට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු!
ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය
ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලයේ නිල වෙබ් අඩවියට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු!
ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය
ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලයේ නිල වෙබ් අඩවියට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු!

පුවත්

ඵලදායිතා සම්මාන තරගාවලිය 2020 සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීමේ අවසාන දිනය ජූලි 24 වන දා දක්වා දීර්ඝ කෙරේ
2020-03-19

ඵලදායිතා සම්මාන තරගාවලිය 2020 සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීමේ අවසාන දිනය ජූලි 24 වන දා දක්වා දීර්ඝ කෙරේ

ඵලදායිතා සම්මාන තරගාවලිය 2020 සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීමේ අවසාන දිනය ජූලි...

ඵලදායිතා සම්මාන තරගාවලිය 2020 දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන්
2020-02-24

ඵලදායිතා සම්මාන තරගාවලිය 2020 දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන්

වැඩි විස්තර සඳහා පහත දිගුවට පිවිසෙන්න. ඵලදායිතා සම්මාන තරගාවලිය 2020...

සිදුවීම්