පුවත්

Online Audit of National Productivity Awards 2020

Online Audit of National Productivity Awards 2020

  Guidelines for Online Audit of National Productivity Awards 2020...

Productivity Diploma Course 2021

Productivity Diploma Course 2021

Registrations are now open for the new batch. Follow the...

Online Productivity Certificate Course for Service Sector 2020

Online Productivity Certificate Course for Service Sector 2020

An online Productivity Certificate Course organized by the Services &...

Opening Ceremony of the Project "Application of GP Tools and Techniques in Printing Industry"

Opening Ceremony of the Project "Application of GP Tools and Techniques in Printing Industry"

Opening Ceremony of Asian Productivity Organization's Demonstration Company Project -...

සිදුවීම්

ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය
ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලයේ නිල වෙබ් අඩවියට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු!
ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය
ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලයේ නිල වෙබ් අඩවියට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු!
ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය
ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලයේ නිල වෙබ් අඩවියට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු!
ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය
ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලයේ නිල වෙබ් අඩවියට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු!

පුවත්

Online Audit of National Productivity Awards 2020

Online Audit of National Productivity Awards 2020

  Guidelines for Online Audit of National Productivity Awards 2020...

Productivity Diploma Course 2021

Productivity Diploma Course 2021

Registrations are now open for the new batch. Follow the...

Online Productivity Certificate Course for Service Sector 2020

Online Productivity Certificate Course for Service Sector 2020

An online Productivity Certificate Course organized by the Services &...

Opening Ceremony of the Project "Application of GP Tools and Techniques in Printing Industry"

Opening Ceremony of the Project "Application of GP Tools and Techniques in Printing Industry"

Opening Ceremony of Asian Productivity Organization's Demonstration Company Project -...

සිදුවීම්