පුවත්

Extended Application Submission Deadline for NPA 2020
2020-03-19

Extended Application Submission Deadline for NPA 2020

Application closing date for the "National Productivity Awards 2020" is extended...

National Productivity Awards 2020 Awareness Programs
2020-02-24

National Productivity Awards 2020 Awareness Programs

Check here to see the details of the "Awareness Programs for...

සිදුවීම්

ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය
ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලයේ නිල වෙබ් අඩවියට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු!
ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය
ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලයේ නිල වෙබ් අඩවියට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු!
ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය
ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලයේ නිල වෙබ් අඩවියට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු!
ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය
ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලයේ නිල වෙබ් අඩවියට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු!

පුවත්

Extended Application Submission Deadline for NPA 2020
2020-03-19

Extended Application Submission Deadline for NPA 2020

Application closing date for the "National Productivity Awards 2020" is extended...

National Productivity Awards 2020 Awareness Programs
2020-02-24

National Productivity Awards 2020 Awareness Programs

Check here to see the details of the "Awareness Programs for...

සිදුවීම්