ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය විසින් සංවිධානය කළ 2018 ජාතික ඵලදායිතා සම්මාන උළෙල 2019 මාර්තු 26 දින බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී සාර්ථකව පැවැත්විණි.

A49R7129   NPS Image