අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය: ජූලි 24

 

විමසීම් සඳහා: 0113355565

 • විද්‍යුත් ලියාපදිංචිය සඳහා පහත පියවර අනුගමනය කරන්න.
 • අයදුම්පතේ දක්වා ඇති උපදෙස් ඉතා හොඳින් කියවා ඒ අනුව අයදුම්පත සම්පූර්ණ කරන්න.
 • ලියාපදිංචිය ලබාගැනීමට පහත සබැඳි වලින් එකකට පමණක් පිවිසෙන්න.
 • පෙර වර්ෂවලදී ලියාපදිංචි වූ ආයතන සඳහා

user login

 • 2020 වර්ෂයේදී අළුතින්ම ලියාපදිංචි වන ආයතන සඳහා

new user

 • ලියාපදිංචිය සඳහා ඔබේ තොරතුරු ඇතුළත් කිරීමේදී පහත කරුණු පිළිබඳ සැලකිලිමත් වන්න.
  • ආයතනයේ නාමය නිවැරදිව සටහන් කරන්න. ඔබ ආයතනය සම්මාන සඳහා සුදුසුකම් ලද හොත් සහතික පත්‍රයේ සඳහන් වන්නේ ඔබ ඇතුළත් කරන නමයි.
  • ආයතනයේ ලිපිනය නිවැරදිව, අදාළ තීරයන් වලට ඇතුළත් කරන්න. ඔබ ආයතනයට අදාළ ලිපි හුවමාරුව සිදු කරන්නේ ඔබ ඇතුළත් කරන ලිපිනය මගිනි.
  • සම්බන්ධිකරණ නිලධාරියාගේ තොරතුරු නිවැරදිව ඇතුළත් කරන්න. ආයතනයට අදාළ ගිණුමේ පරිශීලක නාමය හා මුරපදය එවනු ලබන්නේ අදාළ නිලධාරියා ඇතුළත් කරන දුරකතන අංකයටයි.
  • මුදල් ගෙවූ රිසිට්පතේ තොරතුරු නිවැරදිව ඇතුළත් කරන්න.
 • ඉදිරි වර්ෂවලදීත් ඔබ මෙම සම්මාන උළෙලට ඉදිරිපත් වීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ නම් ඔබගේ පරිශීලක නාමය හා මුරපදය මතක තබාගැනීම ඉතා වැදගත් වේ.
 • ඔබ විසින් පද්ධතියට ඇතුළත් කරනු ලබන තොරතුරු වල නිරවද්‍යතාවය පිළිබඳව අප ආයතනය විසින් කිසිදු වගකීමක් නොදරන බව කාරුණිකව සිහි තබාගන්න.