නම තනතුර දුරකථන අංකය
ජී. යූ. කේ. අල්ගෙවත්තගේ මයා අධ්‍යක්ෂ +94 112 186 026 (දිගුව:202)
බී. එස්. ගමගේ මිය අතිරේක අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන) +94 112 187 100‍ (දිගුව:204)
ජේ. ඒ. ඩී. රොෂාන් මයා අතිරේක අධ්‍යක්ෂ (ආයතන) +94 112 865 907‍ (දිගුව:203)
එම්. පී. කේ. විදානාරච්චි මයා අතිරේක අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන) +94 112 186 028‍ (දිගුව:206)
කේ. ඒ. අයි. ඊ. කොල්ලුරේ මිය අතිරේක අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන) +94 112 186 027‍ (දිගුව:205)
ජේ. එම්. එම්. ඩබ්. ජයසිංහ මිය අතිරේක අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන) +94 112 186 029‍ (දිගුව:303)
ජී. පී. ජේ අබේසිරිවර්ධන මිය සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම් හා සංවර්ධන) +94 112 187 102‍ (දිගුව:304)
පී. එම්. ටී. එස්. කේ ලියනගේ මිය සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන හා තොරතුරු තාක්ෂණ) +94 112 187 099‍ (දිගුව:216)
ටී. පුවේන්ද්‍රන් මෙනවිය සහකාර අධ්‍යක්ෂ (මානව සම්පත් සංවර්ධන) +94 112 186 030‍ (දිගුව:208)
යූ. ජී. එල් මධුසංඛ මයා ගණකාධිකාරී +94 112 187 101‍ (දිගුව:305)
ඩබ්. එම් .එච්. එන්. ඒකනායක මිය පරිපාලන නිලධාරී +94 112 187 105‍ (දිගුව:207)
පී. ඩී. ඩී. එම්. වික්‍රමසිංහ මිය තොරතුරු තාක්ෂණ නිලධාරී +94 112 187 105‍ (දිගුව:209)
ජී. පී. පී. ගුණතුංග මෙනවිය තොරතුරු තාක්ෂණ නිලධාරී