පාසල් ඵලදායිතා සංගම් පිහිටුවීමේ වැඩසටහන

රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍යංශය යටතේ ඇති ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය මඟින් පාසල්, රාජ්‍ය, පෞද්ගලික හා ප්‍රජා යන අංශ හතර ඉලක්ක කර ගනිමින් ඵලදායිතා ප්‍රවර්ධන වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ. මෙම අංශ අතරින් පාසල් අංශය තුළ ඵලදායිතා ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන්  සඳහා වැඩි ප්‍රමුඛතාවයක්දී කටයුතු කරනුයේ ඵලදායී දරු පරපුරක් රටට දායාද කිරීමේ අරමුණ පෙරදැරි කරගනිමිනි.

ඒ අනුව පාසල් අංශයේ දු දරුවන්,ගුරුවරුන්, දෙමාපියන් ආදී ශිෂ්‍යයන් හා සුභපතන්නන් ඒකරාශි කර ගනිමින් විවිධ ඵලදායිතා සංකල්ප භාවිතයට ගැනීම පසුගිය වසර  කිහිපය පුරාම සිදුවිය. නමුත් පාසල් පද්ධතිය තුළ ක්‍රියාත්මක කරන ඵලදායිතා වැඩසටහනේ තිරසාරත්වය ආරක්ෂා කර ගැනීම කාලීන අවශ්‍යතාවයක් මෙන්ම අභියෝගයන් ද වේ.

තිරසාර ඵලදායිතා ප්‍රවර්ධන වැඩසටහනක් පාසල් පද්ධතිය තුළ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ මුලික අවශ්‍යතාවය මත පාසල් ඵලදායිතා සංගම් පිහිටුවීමේ වැඩසටහනක් ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය මඟින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු යොදා ඇත. එහි දී පාසල් ඵලදායිතා සංගමයේ නායකත්වය සිසු දරුවන් වෙත පවරනු ලබන අතර, විදුහල්පති හා ගුරු මණ්ඩලය ඔවුන්ට අවශ්‍ය මග පෙන්වීම ලබාදේ.  ඵලදායිතා ශිල්ප ක්‍රම පිළිබද දැනුම හා පුහුණුව ලබාදෙමින් ඒ තුළින් ඵලදායිතා සංකල්ප හා සම්බන්ධව විෂය සමගාමී, විෂය බාහිර ක්‍රියාකාරකම් සඳහා ළමුන් පෙළඔවීමත් මෙහි මුලික වන අතර, දැනුමෙන් කුසලතාවන්ගෙන් හා ආකල්පයන්ගෙන් පිරිපුන් ඵලදායිතා දරු පරපුරක් රටට දායාද කිරීමත් මෙමගින් බලාපොරොත්තු වේ. 

 අරමුණු

 • පාසල් පද්ධතිය තුළ ඵලදායිතා ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන් තිරසාරව පවත්වාගෙන යාම.
 • ඵලදායිතා ප්‍රවර්ධන ශිල්ප ක්‍රම හා මෙවලම් නිසි පරිදි භාවිතයට සිසුන් යොමු කිරීම තුළින් ඔවුන්ගේ දැනුම, කුසලතා හා ආකල්ප සංවර්ධනය කිරීම.
 • ඵලදායී පාසලක් බිහිකිරීම සඳහා සියලු පාර්ශවයන්ගේ දායකත්වය ලබා ගැනීම.
 • රටට වැඩදායී, ඵලදායී සිසු දරුවන් පාසල් පද්ධතිය තුළින් බිහි කිරීම. 

අයදුම්පත් ලබාගැනීම

 • ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය , 10 වන මහල, සෙත්සිරිපාය II අදියර, සෙත්සිරිපාය.
 • ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලීය වෙබ් පිටුවෙන් (Productivity.lk)
 • දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල / ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වල සේවය කරන ඵලදායිතා සංවර්ධන නිලධාරීන් මගින්

ජාතික ‍ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය මඟින් ලබාදෙන සහය

 • පාසල් ඵලදායිතා සංගම්, ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලයේ ලියාපදිංච්චි කිරීම හා වටිනා සහතික පත්‍රයක් ලබාදීම.
 • පාසල් ඵලදායිතා සංගම් ලියාපදිංච්චි කිරීමෙන් පසුව ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලයේ වෙබ් අඩවිය තුළින් තොරතුරු හුවමාරුවට අවස්ථාවක් ලබාදේ.
 • පාසල් ඵලදායිතා සංගමය මඟින් හදුන්වා දී ඇති නව්‍යකරණ ව්‍යාපෘති හෝ ක්‍රියාකාරී ඵලදායිතා සංගම් පිළිබද තොරතුරු ‍් හැඩ සහ වැඩ  රුපවාහිනී සඟරාමය වැඩසටහනේ විකාශනය කිරීමට අවස්ථාවක් ලබාදීම.
 • ඵලදායිතාව පිළිබඳ විවිධ ප්‍රකාශන (පෝස්ටර්, අත්පත්‍රිකා, අත් පොත්, DVD පට) ලබාදීම.
 • අවශ්‍යතාව මත පුහුණූ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සම්පත්දායකයින් යොමු කිරීම.
 • දැනුම හුවමාරුව සඳහා වෙනත් පාසල් සම්බන්ධීකරණය කිරීම හා දැනුම හුවමාරු සැසි පැවැත්වීම.
 • ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වල සිටින ඵලදායිතා සංවර්ධන නිලධාරීන් මගින් නිරන්තර අධීක්ෂණය හා පසු විපරම් සුදු කිරීම.
 • ජාතික ඵලදායිතා සම්මාන තරඟාවලියේ පාසල් අංශයේ අයදුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමේ දී පාසල් ඵලදායිතා සංගමයක් පවතී නම් ඒ සඳහා ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබාදීම. 

 

ඔබගේ පාසල් ඵලදායිතා සංගමය ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලයෙහි ලියාපදිංචිය සඳහා මෙතැනින් යොමු වන්න.

"School Productivity Registration Form"

 

Basic Certification Course on Productivity and Quality Management   

පාසල් දරුවන්ගේ ඵලදායිතා විෂය පිලිබඳ දැනුම වර්ධනය කිරීමේ අරමුණ ඇතිව පාසල් ඵලදායිතා සංගමය හරහා ක්‍රියාත්මක කරන වැඩසටහනක් වශයෙන් මෙම ඵලදායිතාව හා තත්ත්ව කළමනාකරණය පිළිබඳ  මුලික සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව හදුන්වාදිය හැක.

පාසල් අධ්‍යාපනයෙන් පසුව ඵලදායිතාව හා තත්ත්ව කළමනාකරණය පිලිබඳව තෘතික අධ්‍යාපන කටයුතු සහ  වෘත්තීය අධ්‍යාපන කටයුතු වලට යොමු වීමටත් අනාගත රැකියා අවස්ථාවන් උදා කර ගැනීමටත් මෙම ලබාගන්න දැනුම ශක්තිමත් අත්තිවාරමක් වේ.මෙම සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව සාර්ථකව නිම කරන සිසු දරු දැරියන් සඳහා රජයේ පිළිගත් වටිනා සහතික පත්‍රයක් පිරිනැමෙන බැවින් එය ඔවුනට අනාගත වෘත්තීය දිවියට අමතර සුදුසු කමක් ලෙසද වැදගත් වේ.පාසල් අධ්‍යාපනය අවසන් කර සමාජ ගත වන සිසු දරු දැරියන් නිර්මාණශීලි,ඵලදායි පුරවැසියන් වශයෙන් රටේ සංවර්ධනයට යොදවා ගැනීම ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලයේ අභිප්‍රාය වේ.

 පාඨමාලාවේ අරමුණු,

 • පාසල් සිසුන් සඳහා ඵලදායිතා මුලික සංකල්ප පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබා දීම .
 • පාසල් ශිෂ්‍යාවන් සඳහා ඵලදායිතාව පිළිබඳව විධිමත් මුලික සහතික පත්‍ර පාඨමාලාවක් හැදෑරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දීම .
 • ඵලදායිතාව හා තත්තව කළමනාකරණය පිලිබඳ රජයේ පිළිගත් සහතික පත්‍රයක් ලබා දීම.
 • පාසල් පද්ධතිය තුල තිරසාර ඵලදායිතා සංස්කෘතියක් පවත්වාගෙන යාමට ශිෂ්‍යන් දායක කර ගැනීම .
 • නිර්මානශිලි දරු පරපුරක් මඟින් ඵලදායිතා සමාජයක් ගොඩනැගීම.
 • ශිෂ්‍යන්ගේ අනාගත වෘත්තීය දිවියට අමතර සුදුසුකමක් ලබා දීම.

මොඩුල අටකින් සමන්විත මෙම පාඨමාලව සඳහා දේශනා,ඉදිරිපත් කිරීම්,සිද්ධි අධ්‍යනය සහ විශිෂ්ට අත්දැකීම් හුවමාරු ආදිය ඇතුලත් වේ. පහත මොඩුල මෙහි අන්තර් ගත කර ඇත.

 1. ඵලදායිතාව
 2. තත්ව කළමනාකරණය
 3. නව්‍යකරණය
 4. පහ එස් සංකල්පය
 5. කයිසෙන්
 6. හරිත ඵලදායිතාව
 7. තත්ත්ව කව
 8. දැනුම කළමනාකරණය

OnlineRegButton

 

 

Last modified onMonday, 13 February 2017 05:18